Eksperymenty Zuzi z aparatem.
data 2023:07:03 22:13:33
data 2023:07:03 22:13:42
data 2023:07:03 22:14:18
data 2023:07:03 22:14:45