12 / 14
/ 2023-08-21 jazda Patrolem
52 deg 30' 58.58" N, 21 deg 50' 16.86" E
149.5 m n.p.m.,
data 2023:08:21 16:14:57 (GMT0)