9 / 14
/ 2023-08-21 jazda Patrolem
52 deg 31' 4.95" N, 21 deg 50' 12.63" E
147.7 m n.p.m.,
data 2023:08:21 15:24:02 (GMT0)