5 / 14
/ 2023-08-21 jazda Patrolem
52 deg 31' 6.20" N, 21 deg 50' 13.08" E
153.1 m n.p.m.,
data 2023:08:21 15:21:19 (GMT0)