4 / 14
/ 2023-08-21 jazda Patrolem
52 deg 31' 0.02" N, 21 deg 50' 13.61" E
146.9 m n.p.m.,
data 2023:08:21 15:02:09 (GMT0)