3 / 14
/ 2023-08-21 jazda Patrolem
52 deg 30' 59.70" N, 21 deg 50' 13.72" E
142 m n.p.m.,
data 2023:08:21 14:59:29 (GMT0)