18 / 19
/ 2018-08-18 Hochschwab / 2018-08-18 Hochschwab
47 deg 36' 58.70" N, 15 deg 13' 18.26" E
kierunek 357°
data 2018:08:18 15:02:41