15 / 19
/ 2018-08-18 Hochschwab / 2018-08-18 Hochschwab
47 deg 37' 21.00" N, 15 deg 10' 52.00" E
kierunek 60°
data 2018:08:18 13:43:39