9 / 19
/ 2018-08-18 Hochschwab / 2018-08-18 Hochschwab
47 deg 37' 54.87" N, 15 deg 13' 48.88" E
kierunek 16°
data 2018:08:18 10:01:38