4 / 19
/ 2018-08-18 Hochschwab / 2018-08-18 Hochschwab
47 deg 37' 52.00" N, 15 deg 16' 29.00" E
kierunek 185°
data 2018:08:18 08:30:29