28 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 8' 46.25" N, 16 deg 56' 30.29" E
188.2 m n.p.m., kierunek 121.81°
data 2014:05:24 14:21:18 (GMT0)