25 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 8' 32.75" N, 16 deg 56' 53.83" E
175.3 m n.p.m., kierunek 37.72°
data 2014:05:24 13:56:43 (GMT0)