24 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 8' 32.69" N, 16 deg 56' 53.35" E
174.4 m n.p.m., kierunek 99.28°
data 2014:05:24 13:56:13 (GMT0)