22 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 8' 33.12" N, 16 deg 56' 52.19" E
167.6 m n.p.m., kierunek 204.03°
data 2014:05:24 13:52:54 (GMT0)