21 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 8' 33.42" N, 16 deg 56' 52.51" E
167.2 m n.p.m., kierunek 294.91°
data 2014:05:24 13:52:40 (GMT0)