20 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 8' 34.00" N, 16 deg 56' 53.29" E
159.3 m n.p.m., kierunek 201.41°
data 2014:05:24 13:51:48 (GMT0)