18 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 8' 50.27" N, 16 deg 56' 44.97" E
164.7 m n.p.m., kierunek 87.22°
data 2014:05:24 13:31:30 (GMT0)