17 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 8' 51.20" N, 16 deg 56' 43.12" E
168.3 m n.p.m., kierunek 106.17°
data 2014:05:24 13:30:33 (GMT0)