16 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 8' 55.33" N, 16 deg 56' 25.59" E
109.4 m n.p.m., kierunek 312.11°
data 2014:05:24 12:11:11 (GMT0)