Brama rybacka
15 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 8' 54.68" N, 16 deg 56' 27.25" E
109.5 m n.p.m., kierunek 299.97°
data 2014:05:24 12:10:13 (GMT0)