14 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 8' 52.38" N, 16 deg 56' 28.76" E
141.6 m n.p.m., kierunek 109.5°
data 2014:05:24 12:08:39 (GMT0)