13 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 8' 51.70" N, 16 deg 56' 30.82" E
141 m n.p.m., kierunek 257.03°
data 2014:05:24 12:07:10 (GMT0)