12 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 8' 34.35" N, 16 deg 54' 37.90" E
146.6 m n.p.m., kierunek 182.25°
data 2014:05:24 11:40:05 (GMT0)