10 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 8' 49.56" N, 16 deg 54' 27.42" E
140.3 m n.p.m., kierunek 74.28°
data 2014:05:24 11:37:12 (GMT0)