8 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 8' 52.40" N, 16 deg 54' 25.91" E
137.1 m n.p.m., kierunek 123.45°
data 2014:05:24 11:33:26 (GMT0)