5 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 8' 3.17" N, 16 deg 40' 47.68" E
150.9 m n.p.m., kierunek 175.49°
data 2014:05:24 10:08:49 (GMT0)