4 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 10' 34.60" N, 16 deg 29' 30.64" E
158.2 m n.p.m., kierunek 226.22°
data 2014:05:24 08:52:23 (GMT0)