3 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 10' 34.49" N, 16 deg 29' 30.73" E
159.1 m n.p.m., kierunek 216.25°
data 2014:05:24 08:52:10 (GMT0)