2 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 10' 29.99" N, 16 deg 28' 45.23" E
170.5 m n.p.m., kierunek 12.61°
data 2014:05:24 08:38:27 (GMT0)