1 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 9' 38.63" N, 16 deg 27' 42.31" E
157.4 m n.p.m.,
data 2014:05:24 08:25:24 (GMT0)